МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 27/169/79 від 31.05.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 червня 1995 р.
за N 190/726

Про затвердження Положення про організацію
професійної орієнтації населення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 375/692 ( z1164-06 ) від 10.10.2006 }

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 червня 1994 року N 467-р ( 467-94-р ) та відповідно до
Концепції державної системи професійної орієнтації населення,
( 48-94-п )Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про організацію професійної
орієнтації населення. 2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступників міністра Мінпраці України А.П.Сорокіна, Міносвіти
України В.П.Андрущенка, Мінсоцзахисту України С.А.Вегеру.
Перший заступник
Міністра праці А.П.Сорокін
Перший заступник
Міністра освіти Ю.М.Бугай
Міністр соціального
захисту населення А.В.Єршов

Затверджено
наказом Міністерства праці України,
Міністерства освіти України та
Міністерства соціального захисту
населення України N 27/169/79
від 31 травня 1995 р.

Положення
про організацію професійної орієнтації населення
{ У тексті Положення слова "особи (громадяни) з обмеженою
працездатністю" в усіх відмінках замінено словом
"інваліди" у відповідних відмінках; слова "Міністерство
освіти" в усіх відмінках замінено відповідно словами
"Міністерство освіти і науки" у відповідних відмінках,
"Міністерство у справах молоді і спорту" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Міністерство
України в справах сім'ї, молоді та спорту" у
відповідних відмінках, слова "Міністерство праці",
"Міністерство соціального захисту населення" замінено
відповідно словами "Міністерство праці та соціальної
політики" згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 ) від
10.10.2006 }
1. Загальні положення
1.1. Положення про організацію професійної орієнтації
населення (надалі Положення) розроблене відповідно до вимог
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Законів України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ), "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ),
"Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" ( 2998-12 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) з урахуванням внесених до них змін і доповнень,
положення конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці,
Концепції державної системи професійної орієнтації населення,
схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994
року N 48 ( 48-94-п ) та інших законодавчих, нормативних і
методичних документів з питань професійної орієнтації населення, а
також з урахуванням практичного досвіду цієї роботи розвинутих
країн світу. { Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 )
від 10.10.2006 } 1.2. Положення має забезпечити на основі єдиного
методологічного підходу скоординовану діяльність усіх суб'єктів
професійної орієнтації населення з метою підвищення соціальної та
економічної ефективності управління і організації
профорієнтаційної роботи. 1.3. Положення є міжгалузевим та міжвідомчим документом і
обов'язкове до виконання усіма установами, організаціями і
підприємствами України, які займаються питаннями професійної
орієнтації населення. На основі даного положення можуть
розроблятися органами державної виконавчої влади, відповідно до їх
компетенції, відповідні положення про професійну орієнтацію
молоді, яка навчається, незайнятого і зайнятого населення,
інвалідів, а також інші нормативні документи з професійної
орієнтації населення. 1.4. Професійна орієнтація населення - це комплексна науково
обгрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з
метою оптимізації її професійного самовизначення на основі
врахування професійно важливих особистісних характеристик кожного
індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення
збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини
та потребами суспільства в конкретних видах професійної
діяльності. Професійна орієнтація населення є складовою частиною
соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка впливає на ринок
праці, товарів, послуг та капіталу. Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвитку
здібностей людини, зростанню її професіоналізму, працездатності,
збереженню здоров'я і виступає одним із важливих елементів
державної політики в сфері соціального захисту та зайнятості
населення, забезпечує ефективне використання трудового потенціалу
особи, підвищення її соціальної та професійної мобільності,
відіграє значну роль у профілактиці масового вимушеного
безробіття. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною
найефективніших засобів підвищення свого
професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної
ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності. Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння
специфічними для неї методами посиленню конкурентоспроможності
працівника на ринку праці і досягнення продуктивної зайнятості
населення. 1.5. Професійна орієнтація включає такі елементи: професійної
інформації, професійної консультації, професійного добору,
професійного відбору та професійної адаптації. Професійна інформація забезпечує ознайомлення із змістом і
перспективами розвитку професій, формами та умовами їх здобуття,
станом та потребами ринку праці в кадрах, вимогами професій до
особистості, можливостями професійно-кваліфікаційного становлення. Професійна консультація грунтується на науково організованій
системі взаємодії психолога-профконсультанта і особи, що потребує
допомоги у виборі або зміні професії чи виду діяльності, на основі
вивчення індивідуально-психологічних характеристик, особливостей
життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я
особи та з урахуванням потреб ринку праці. Професійний добір - система профдіагностичного обстеження
особи, спрямована на визначення конкретних професій, найбільш
придатних для оволодіння ними конкретною особою. Професійний відбір здійснюється з метою визначення ступеню
придатності особи до окремих видів професійної діяльності згідно з
нормативними вимогами. Професійний відбір громадян здійснюється
відповідно до Переліку професій та спеціальностей, що вимагають
професійного відбору. Вказаний перелік затверджується у
встановленому порядку Кабінетом Міністрів України. Професійна адаптація покликана сприяти входженню особи у
трудову діяльність, практичній перевірці правильності професійного
вибору і успішному професійному становленню працівника. 1.6. Науково-методичними засобами, що використовуються у
професійній орієнтації населення, є професіографія (інформаційна,
діагностична, коригуюча, формуюча) і професійна діагностика
(комплекс медичних, психофізіологічних, психологічних та інших
методів вивчення особи). 1.7. Об'єктом професійної орієнтації населення є молодь, яка
навчається, зайняте та незайняте населення, вивільнювані
працівники і інваліди. 1.8. В основу профорієнтаційної роботи з населенням покладено
такі принципи: комплексний характер надання населенню профорієнтаційних
послуг; узгодження інтересів особи та суспільства через ринок праці; діяльнісний підхід до визначення професійної придатності; рівні можливості отримання профорієнтаційних послуг
громадянами України і громадянами іноземних держав, з якими
Україна має відповідні угоди, незалежно від місця роботи чи
навчання, віку, статі, національності, релігійних переконань; доступність професійної та іншої інформації стосовно
можливостей вибору чи зміни професії, форм навчання і
працевлаштування; добровільність і безкоштовність отримання профорієнтаційних
послуг усіма групами населення на гарантованому державному рівні. конфіденційність та рекомендуючий характер висновків
профконсультацій і профвідбору, додержання працівниками
профорієнтаційних служб норм професійної етики.
2. Завдання і функції системи професійної
орієнтації населення
2.1. Основними завданнями в галузі організації системи
професійної орієнтації населення є: забезпечення гарантованих Конституцією та чинним
законодавством України прав громадян на працю, конкурентоздатності
особи на ринку праці, вільного вибору або роду занять, зміни виду
трудової діяльності, професії та місця роботи у відповідності з
професійними інтересами, нахилами, здібностями, загальноосвітньою
та професійною підготовкою, станом здоров'я та з урахуванням
потреб ринку праці; підвищення соціальної та професійної мобільності особи,
збереження її здоров'я і працездатності; сприяння гармонійному розвитку особи, оптимізації процесу її
соціально-професійного становлення; стимулювання розвитку соціальної та економічної ініціативи
особи, її інтелектуального та трудового потенціалу; забезпечення комплексного підходу до роботи у сфері
професійної орієнтації, посилення її соціально-економічної
спрямованості; формування правових, соціально-економічних,
інформаційно-методичних, матеріально-технічних, кадрових і
фінансових засад розвитку професійної орієнтації населення,
організація науково-методичного та нормативного забезпечення її
функціонування; оновлення форм і методів профорієнтаційної роботи з
населенням, визначення її нормативів та стандартів на рівні
сучасних вимог; розробка пакету відповідних нормативно-правових документів,
необхідних для організації роботи з професійної орієнтації
населення, та внесення змін до чинних законодавчих актів; вдосконалення структури управління професійною орієнтацією
молоді, яка навчається, незайнятого і зайнятого населення,
інвалідів; створення, розширення та удосконалення існуючих
профорієнтаційних підрозділів у системі освіти, соціальних службах
для молоді, державній службі зайнятості, на підприємствах, в
організаціях, установах соціального захисту населення та охорони
здоров'я; створення сприятливих умов для розвитку мережі недержавних
установ і об'єднань, що надають профорієнтаційні послуги; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері професійної орієнтації населення; підвищення ефективності праці зайнятих професійною
орієнтацією населення фахівців, запровадження дійових форм їх
матеріального і морального заохочення; організація міжнародного співробітництва у сфері професійної
орієнтації населення з метою обміну досвідом роботи. 2.2. Система професійної орієнтації населення виконує функції
у галузі профорієнтаційних послуг та психологічної підтримки
громадян, інформаційно-методичної роботи, координаційної і
науково-дослідної діяльності. 2.3. Основні функції у галузі профорієнтаційних послуг та
психологічної підтримки населення: забезпечення безкоштовного надання на гарантованому державою
рівні обсягу профорієнтаційних послуг молоді, яка навчається,
незайнятому і зайнятому населенню, інвалідам; здійснення професійного інформування населення про професії
та спеціальності, що мають попит на регіональному ринку праці; надання населенню індивідуальних інформаційно-довідкових та
професійних консультацій з використанням елементів психологічної
підтримки; ознайомлення населення з правилами вибору професії,
виховання у громадян спрямування на самопізнання і особисту
активність як основи професійного самовизначення; формування у населення вміння співставляти свої індивідуальні
особливості з вимогами професії до особи, складання на цій основі
реального плану оволодіння професією; організація та проведення групових професійних консультацій
серед молоді, яка навчається, незайнятого і зайнятого населення,
інвалідів; створення умов для розвитку професійно важливих якостей
особистості; забезпечення поглибленого профдіагностичного обстеження
громадян з метою професійного добору і професійного відбору; надання психологічної підтримки та здійснення корекції
професійного самовизначення населення; визначення професійної придатності осіб при комплектуванні
навчальних груп загальноосвітніх шкіл, спеціальних шкіл,
професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладів,
направленні незайнятого населення на професійне навчання,
працевлаштування громадян тощо; здійснення заходів щодо сприяння професійній адаптації осіб,
направлених на професійне навчання, психологічного супроводження
навчальних груп; сприяння професійній адаптації працівників, які вперше
працевлаштувались та громадян, що змінили професію. 2.4. Основні функції суб'єктів професійної діяльності у
галузі інформаційно-методичної роботи з професійної орієнтації
населення: підготовка нормативних актів, що регулюють роботу з
професійної орієнтації населення та забезпечення ними відповідних
підрозділів професійної орієнтації, здійснення консультацій щодо
їх використання; розробка методичних матеріалів (рекомендацій, посібників,
підручників) та забезпечення ними профорієнтаційних підрозділів
установ, організацій, підприємств тощо; створення банку професіографічних матеріалів з професійної
орієнтації населення, стандартизованих психодіагностичних методик,
пакетів прикладних програм і встановлення порядку їх використання; здійснення апробації і адаптації методичних матеріалів
профдіагностичного характеру, профінформаційних та інших розробок
з професійної орієнтації населення, узагальнення результатів їх
використання; надання методичних консультацій з питань професійної
орієнтації і психологічної підтримки населення фахівцям
територіальної служби зайнятості, кадрових служб підприємств,
педагогічним працівникам закладів освіти, практичним психологам,
соціологам та іншим; організація семінарів та конференцій з проблем професійної
орієнтації населення; розробка і впровадження у практику профорієнтаційної роботи з
професійної орієнтації населення сучасних методів профдіагностики,
у тому числі з використанням профдіагностичного обладнання та
комп'ютерної техніки; вивчення та поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду
профорієнтаційної роботи з населенням, організація обміну досвідом
в межах держави і територіальних систем професійної орієнтації; організація підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів, які працюють у галузі професійної
орієнтації населення. 2.5. Основні функції у галузі координації і науково-дослідної
діяльності з професійної орієнтації населення: розробка із залученням установ та організацій, які належать
до територіальної системи професійної орієнтації населення,
поточних та перспективних заходів з розвитку професійної
орієнтації на відповідній території, розгляд цих заходів
територіальною міжгалузевою радою з питань профорієнтації та
професійного навчання незайнятого населення; визначення пріоритетних напрямів роботи з професійної
орієнтації населення, обгрунтування пропозицій щодо забезпечення
гарантованих обсягів профорієнтаційних послуг різним категоріям
населення; здійснення розробки розділів з професійної орієнтації
населення регіональних програм зайнятості, соціальних програм,
програм соціального становлення і розвитку молоді, охорони
здоров'я, розвитку освіти, охорони праці та інших; вивчення стану профорієнтаційної роботи з населенням у
регіоні і розробка пропозицій щодо її удосконалення, підвищення
соціальної та економічної ефективності; забезпечення взаємодії з профорієнтаційної роботи з молоддю,
яка навчається, незайнятим і зайнятим дорослим населенням,
інвалідами; створення сприятливих умов для розвитку розгалуженої мережі
профорієнтаційних підрозділів, зокрема недержавних, діяльність
яких не суперечить чинному законодавству; підготовка єдиного плану профорієнтаційної діяльності
територіальної міжгалузевої ради з питань профорієнтації та
професійного навчання незайнятого населення відповідного регіону; проведення координаційних нарад і семінарів з удосконалення
спільної роботи щодо організації професійної орієнтації населення
в регіоні територіальної служби зайнятості з професійними
навчально-виховними та вищими навчальними закладами, соціальними
службами для молоді, установами соціального захисту населення,
військовими комісаріатами й охорони здоров'я, кадровими та іншими
службами підприємств тощо; атестація (у випадках, передбачених чинним законодавством) і
допуск спеціалістів з професійної орієнтації населення до
профдіагностичного обстеження та індивідуального професійного
консультування з елементами психологічної підтримки громадян; здійснення теоретичних і прикладних професіографічних
досліджень у галузі професійної орієнтації населення; проведення прикладних економічних, соціологічних та інших
досліджень з питань професійної орієнтації населення; організація впровадження результатів теоретичних та
прикладних досліджень у практику роботи підрозділів і спеціалістів
територіальної системи професійної орієнтації населення.
3. Управління системою професійної
орієнтації населення
3.1. Управління системою професійної орієнтації населення на
загальнодержавному і територіальному рівнях направлене на
забезпечення цілі професійної орієнтації - надання
профорієнтаційних послуг у повному обсязі усім групам громадян з
метою вільного і свідомого вибору професії з урахуванням попиту
ринку праці, професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану
здоров'я особи. 3.2. Управління професійною орієнтацією молоді, яка
навчається, здійснюють Міністерство освіти і науки, Міністерство
праці та соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я,
Міністерство України в справах сім'ї, молоді та спорту та
Міністерство оборони України. Апараті Міністерства освіти і науки України, управліннях і
відділах освіти і науки на місцях, у соціально-психологічних
службах системи освіти і науки вводяться посади працівників, які
виконують функціональні обов'язки по профорієнтації молоді, яка
навчається. { Абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 375/692
( z1164-06 ) від 10.10.2006 } Роботу по сприянню трудовому і професійному самовиизначенню
дітей дошкільного віку, підлітків, молоді, яка навчається,
виконують соціально-психологічні служби в системи освіти і науки.
{ Абзац третій пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 )
від 10.10.2006 } У навчальних закладах освіти професійну орієнтацію молоді,
яка навчається, здійснюють працівники соціально-психологічної
служби, центрів зайнятості, профконсультанти, вчителі-предметники,
класні керівники, викладачі, майстри виробничого навчання,
практичні психологи, керівники гуртків, бібліотекарі, методичні
працівники тощо. У штатних розкладах середніх загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, спеціальних шкіл, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів, професійних навчально-виховних та
вищих навчальних закладів вводяться посади
психологів-профконсультантів або методистів з профорієнтації. Профорієнтаційна робота з допризивною молоддю проводиться
військовими комісаріатами та організаціями сприяння Збройним силам
та іншим військовим формуванням України. Професійному інформуванню молоді, що має певний професійний
досвід або освіту, сприяють соціальні служби для молоді системи
Міністерства України в справах сім'ї, молоді та спорту та Фонду
соціальної адаптації молоді. В Державній соціальній службі для
сім'ї, дітей та молоді та її територіальним органам призначаються
працівники, відповідальні за профорієнтаційну роботу. { Абзац
сьомий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 )
від 10.10.2006 }
{ Абзац восьмий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 )
від 10.10.2006 }
3.3. Управління професійною орієнтацією вивільнюваних
працівників, безробітних та інших груп незайнятого населення
здійснює Міністерство праці та соціальної політики України через
Державний центр зайнятості, Автономної Республіки Крим, обласні,
Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, до складу
яких входять відділи професійної орієнтації населення. У районних
(міських) центрах зайнятості створюються відділи (сектори або
вводяться посади фахівців) з професійної орієнтації населення.
{ Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 ) від
10.10.2006 } 3.4. Управління професійною орієнтацією зайнятого населення у
галузі інформаційно-методичної координації і наукової роботи
здійснює Міністерство праці та соціальної політики України через
Державний центр зайнятості. Безпосередню роботу з професійної
орієнтації зайнятого населення на підприємствах різних форм
власності рекомендується здійснювати службам соціального розвитку
цих підприємств. Самостійні служби соціального розвитку цих
підприємств. Самостійні служби соціального розвитку можуть
створюватись на великих підприємствах і підпорядковуватись
безпосередньо керівникові по кадрах. На невеликих підприємствах цю
роботу можуть виконувати працівники, які входять до складу служби
управління персоналом. 3.5. Управління професійною орієнтацією інвалідів здійснюють
Міністерство праці та соціальної політики та Міністерство охорони
здоров'я України, у системі яких на всіх рівнях управління
призначаються працівники, відповідальні за цю роботу. До
професійної орієнтації інвалідів також залучаються центри
зайнятості і підприємства. 3.6. Медичні аспекти професійної орієнтації громадян з тим
чи іншим видом патології забезпечують лікарі районних та міських
медичних закладів. У Міністерстві охорони здоров'я України
визначаються працівники, відповідальні за медичні аспекти
профорієнтаційної роботи. { Пункт 3.6 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 )
від 10.10.2006 } 3.7. Науково-методичне забезпечення професійної орієнтації
населення покладається на Міністерство праці та соціальної
політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство України в
справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерство охорони здоров'я
України, Національну академію наук та Академію педагогічних наук
України, Академію медичних наук України, академічні, галузеві
науково-дослідні інститути, інші науково-методичні установи.
{ Пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 ) від
10.10.2006 }
4. Організація професійної орієнтації населення
4.1. Професійна орієнтація молоді, що навчається,
здійснюється усіма закладами освіти на всіх ступенях навчання на
допрофесійному і професійному періодах. Допрофесійний період
професійної орієнтації включає такі етапи: початковий,
пізнавально-пошуковий і визначальний. Для проведення профорієнтаційної роботи з молоддю, яка
навчається, в навчальних закладах використовуються
навчально-методичні кабінети професійної орієнтації, кабінети
інформатики, майстерні, бібліотеки, медичні кабінети тощо. Професійна інформація, професійна консультація, професійний
добір, професійний відбір та професійна адаптація молоді, яка
навчається, вивчення ефективності працевлаштування випускників
навчальних закладів здійснюються закладами освіти спільно з
батьками учнів, підприємствами, установами і організаціями,
центрами (відділами) професійної орієнтації територіальних центрів
зайнятості, центрів соціальних служб для молоді. 4.2. Організація роботи з професійної орієнтації незайнятого
населення здійснюється Державним центром зайнятості Міністерства
праці та соціальної політики України. Відділи професійної
орієнтації населення, учбово-профорієнтаційні центри здійснюють у
відповідних регіонах організаційно-методичне забезпечення роботи
місцевих центрів зайнятості з профінформації, профконсультації,
профдобору та профвідбору незайнятого населення з метою
обгрунтування вибору професії, працевлаштування або вибору
відповідного професійного навчально-виховного чи вищого
навчального закладу, комплектування груп слухачів закладів освіти.
У відділах профорієнтації проводиться профдобір та профвідбір
незайнятих громадян з професій, за якими для визначення
професійної придатності необхідне використання складних
комп'ютерних версій профдіагностичного тестування і
профдіагностичного обстеження. Працівники профорієнтаційних підрозділів районних (міських)
центрів зайнятості забезпечують відстеження та психологічне
супроводження процесу професійного навчання незайнятого населення.
Направлення на професійне навчання незайнятих громадян
здійснюється місцевими центрами зайнятості тільки після проведення
профконсультації, профдобору або профвідбору з урахуванням
інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров'я особи. Профорієнтаційні підрозділи державної служби зайнятості
надають послуги з профорієнтації учням загальноосвітніх та
професіональних навчально-виховних закладів, студентам вищих і
прирівнених до них навчальних закладів, особам у працездатному
віці, які звертаються у профорієнтаційні підрозділи центрів
зайнятості самостійно та іншим категоріям громадян. { Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 ) від
10.10.2006 }
4.3. Організацію роботи з професійної орієнтації зайнятого
населення рекомендується здійснювати підприємствам незалежно від
форм власності з таких основних напрямів: проведення профінформації, профконсультації фіксуючого і
формуючого профвідбору в процесі прийому громадян на роботу; обстеження професійно непридатних (не виконуючих норми
виробітку, тих, хто допускає виробничий брак) з метою надання їм
допомоги у виборі професії, що відповідає їх професійним
інтересам, нахилам, здібностям, сприянню у разі потреби
професійній переорієнтації і перепідготовці; організація виробничої адаптації молодих робітників і
спеціалістів, професійно-кваліфікаційного просування персоналу; проведення періодичних атестацій керівників і спеціалістів,
тарифікації робітників, формування резерву керівних кадрів; надання місцевим центрам зайнятості інформації про поточні та
перспективні потреби підприємств у кадрах в професійному і
кваліфікаційному розрізі для коригування профорієнтаційної роботи
у регіоні, вимоги конкретних професій до психофізіологічних й
соціально-психологічних особливостей людини. Професійна орієнтація зайнятого населення здійснюється також
у системі підвищення кваліфікації і професійної підготовки та
перепідготовки працюючих на виробництві. Підприємствам рекомендується укладати з регіональними центрами
зайнятості договори згідно з чинним законодавством по наданню
профорієнтаційних послуг зайнятому населенню. Центри зайнятості
створюють сприятливі умови для доповнення державної системи
професійної орієнтації різними комерційними бюро та агентствами,
які надають платні профорієнтаційні послуги підприємствам і
громадянам. 4.4. Організацію роботи з професійної орієнтації інвалідів
здійснюють органи та установи охорони здоров'я, соціального
захисту населення, і служби зайнятості. Місцеві органи соціального
захисту населення та охорони здоров'я направляють інвалідів, які
бажають працювати, у центри зайнятості. Інваліди, які звернулися у
центри зайнятості за направленням органів соціального захисту
населення, медико-соціальної експертизи або самостійно
реєструються як особи, бажаючі працювати, отримують необхідні
послуги з професійної орієнтації. Спеціалісти з профорієнтації державної служби зайнятості
проводять профінформацію, поглиблену профконсультацію, профдобір
або профвідбір, визначають професійну придатність інвалідів з
урахуванням професійних інтересів, нахилів, здібностей, наявних у
них професійних навичок і знань, а також рекомендацій
медико-соціальної експертизи. На підставі отриманих висновків
центр зайнятості сприяє працевлаштуванню, у тому числі шляхом
направлення інвалідів на професійне навчання. { Абзац другий
пункту 4.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 375/692 ( z1164-06 ) від 10.10.2006 } Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці,
дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальної програми
реабілітації інвалідів для підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці, визначення можливостей до професійної підготовки,
перепідготовки і наступного працевлаштування. Послуги з
професійної орієнтації дітям-інвалідам надають спеціальні
загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні
школи (школи-інтернати) за участю, у разі необхідності, центрів
соціальних служб для молоді, реабілітаційних установ. { Пункт 4.4
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 ) від 10.10.2006 }
Професійна адаптація інвалідів на виробництві враховує такі
аспекти: психофізіологічний - адаптацію до умов виробничого
середовища, робочого місця, змісту, умов праці; професійний -
задоволення працею, ступінь оволодіння професією, успішність
професійної діяльності; соціально-психологічний - адаптація до
членів робочої групи, керівництва і в цілому до виробничої
атмосфери у трудовому колективі.
5. Кадри для професійної орієнтації населення
5.1. До профорієнтаційної роботи з населенням допускаються
висококваліфіковані психологи-профконсультанти, психофізіологи,
соціологи та інші фахівці закладів освіти, державної служби
зайнятості, соціальної служби для молоді, організацій і установ
соціального захисту населення, військових комісаріатів, охорони
здоров'я та підприємств після проходження професійного відбору або
атестації відповідно до чинного законодавства. 5.2. Психологи-профконсультанти, психофізіологи, соціологи,
які залучаються до професійної орієнтації населення, повинні мати
відповідну вищу освіту, кваліфікацію спеціаліста і необхідний
досвід роботи у галузі професійної орієнтації. До
профорієнтаційної роботи з населенням можуть бути допущені особи з
вищою психологічною, педагогічною, медичною та біологічною
освітою, які мають досвід діагностичної і профорієнтаційної
діяльності не менше одного року. 5.3. Критерії, показники і методи оцінки роботи фахівців,
які здійснюють професійну орієнтацію населення, терміни проведення
атестації, форми професійного навчання, перепідготовки та
періодичність підвищення кваліфікації (не рідше одного разу
у 5 років), обміну досвідом профорієнтаційної роботи визначаються
керівником установи, організації чи підприємства, що проводить
професійну орієнтацію населення, на основі відповідних методичних
рекомендацій. 5.4. Пріоритетною формою професійного навчання фахівців для
системи професійної орієнтації населення є перепідготовка
спеціалістів з визначеними термінами навчання і обов'язковим
стажуванням під керівництвом досвідченого фахівця з професійної
орієнтації. Професійна перепідготовка кадрів із числа вчителів,
психологів, фізіологів, медиків та інших фахівців здійснюється на
спеціальних факультетах вищих навчальних закладів, інститутів
підвищення кваліфікації, що мають відповідні права за результатами
державної акредитації.
6. Фінансування професійної орієнтації населення
6.1. Фінансування професійної орієнтації населення
здійснюється за рахунок таких джерел: Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття; коштів державного і місцевих бюджетів; фонду соціальної адаптації молоді та інших молодіжних фондів; фонду соціального захисту інвалідів; громадських фондів; коштів підприємств різних форм власності; коштів інших державних та приватних фондів; власних коштів громадян. { Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 375/692 ( z1164-06 ) від
10.10.2006 }
6.2. Розміри щорічних асигнувань із вказаних фондів
визначаються кошторисами витрат на виконання конкретних заходів з
професійної орієнтації населення щодо реалізації державної та
регіональних програм зайнятості населення, цільової державної
програми сприяння зайнятості молоді, програм соціального
становлення і розвитку молоді, програ