Психологічні особливості дітей 6-тикласників

У 2014/2015 навчальному році учні 6 класів загальноосвітніх на­вчальних закладів переходять на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Практичне впровадження в сучасне життя прийомів та методів оновлення системи загально-середньої освіти ставить перед нами, педагогами, завдання і уточнення ряду важливих напрямків і проблем стосовно урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Враховуючи психологічні особливості дітей при підготовці до уроку ми допоможемо учням продуктивно навчатися, постійно прагнути до нових знань, творчих, оригінальних рішень, а це все є могутнім стимулом для подальшої самоосвіти та самореалізації підростаючого покоління.

На що звернути увагу під час підготовки уроків в 6-х класах:

  • учні-підлітки уже можуть самостійно концентрувати увагу, розвивати пам'ять і мислен­ня, регулювати власні емоційно-вольові процеси ;

  • здатність сприйняття своєрідна: діти сприймають оточуючі їх предмети і явища неточно, тобто виділяють випадкові ознаки і осо­бливості, що з якихось причин привернули їхню увагу. Поступово в учнів формується здатність спостерігати явища навколишньої дійсності, тобто, відпо­відно до певної мети, помічати їх, виявляти істотні деталі, з'ясовувати взаємозв'язки між ними;

  • пам'ять учнів у цей час має переважно наочно-образний характер. Учні краще запам'ятовують зовнішні ознаки предметів, ніж їх логічну змістову сутність. У пам'яті учнів цього віку зв'язки між окремими частинами явища, що вивчається, є нестійкими. Запам'ятовування, зазвичай, носить механічний харак­тер, заснований на враженнях та багаторазовому повторенні. Віко­вий період 11-12 років характеризується переходом від механічної пам'яті до смислової, яка формується під впливом навчання і має ви­рішальне значення у здобутті знань;

  • від стилю мислення багато в чому залежить успішність дитини у навчанні та подальшому житті. Тому навчальний процес має підтриму­вати довготривале мислення. З цією метою на уроках треба заохочува­ти учнів до роботи з підручником, систематично працювати над розви­тком усної і писемної мови школярів (коментування дій, усні вправи, складання учнями задач і запитань), пропонувати учням розв'язувати багато задач з логічним навантаженням, творчі завдання, пов'язані з опрацюванням різних видів інформації та відповідним поданням їх ви­конання;

  • у шестикласників увиразнюються індивідуальні особливості, пов'язані з розвитком самостійного мислення, інтелектуальної актив­ності, творчого підходу до вирішення завдань. У цей період важливо, щоб учитель допоміг учню навчитися самостійно здобувати знання: користуватися додатковою літературою, довідниками, словниками, знаходити нові джерела інформації .

Всі ці рекомендації є загальними і найтиповішими для дітей даної вікової категорії. Нам слід мати на увазі, що вікові закономірності завжди прояв­ляються через стрибкоподібні кількісні та якісні зміни в організмі, які залежать від осо­бливостей конкретної людини та її психіки.